تجمع فیبرر ناشی از حرارتی لیزوزیم سفید تخم مرغ

ساخت وبلاگ

ما تأثیر pH و دما را در تشکیل فیبریل از لیزوزیم سفید تخم مرغ مرغ بررسی می کنیم. تشکیل فیبریل با pH پایین و دمای نزدیک به دمای نقطه میانی برای آشکار شدن پروتئین (با استفاده از دیچروئیسم دایره ای دور-ایلتراویولت تشخیص داده می شود) ترویج می شود. در شرایط بهینه برای تشکیل فیبریل (pH 2. 0 ، t 57 درجه سانتیگراد) ، پراکندگی نور استاتیک بر روی خط ، تشکیل فیبریل ها را پس از زمان تاخیر مستقل از غلظت نشان می دهد ؛ 48 ساعت. هسته احتمالاً شامل تغییر در ترکیب مولکولهای لیزوزیم فردی است. در واقع ، اندازه گیری های دوتایی دایره ای طولانی مدت در pH 2. 0 ، T 57 درجه سانتیگراد تغییر قابل توجهی از ساختار ثانویه مولکول های لیزوزیم پس از ؛ 48 ساعت گرمایش نشان می دهد. از میکروسکوپ نیروی اتمی متوجه می شویم که بیشتر فیبرها دارای ضخامت 4 نانومتر هستند. این فیبریل ها دارای یک ساختار سیم پیچ و دارای تناوب 30 نانومتر هستند و بعد از هر چهار یا پنج نوبت نقص مشخصه را نشان می دهند.

مقالات مرتبط

مجله بین المللی لبنیات

بارگیری رایگان PDF PDF

مجله بیوفیزیک اروپا با نامه های بیوفیزیک

تشکیل سنگدانه های پروتئین در بسیاری از زمینه های علم و فناوری زندگی از اهمیت برخوردار است. خصوصیات مورفولوژیکی و مکانیکی محلول های پروتئین به ترکیب مولکولی و شرایط ترمودینامیکی و محیطی بستگی دارد. پروتئین های غیر بومی یا آشکار ممکن است از نظر جنبشی در مصالح برگشت ناپذیر به دام بیفتند و تحت بارش یا ژل قرار بگیرند. در اینجا ، ما تجمع حرارتی لیزوزیم را در محلول های خنثی بررسی می کنیم. ما آشکار غیرقابل برگشت لیزوزیم را با کالری سنجی اسکن دیفرانسیل توصیف می کنیم. خصوصیات ساختاری سنگدانه ها و مکانیسم های تشکیل آنها با ژل نهایی در دمای بالا با استفاده از تکنیک های طیف سنجی ، رئولوژیکی و پراکندگی مورد بررسی قرار می گیرد. این آزمایشات نشان می دهد که مصالح به اندازه میکرون غیر قابل برگشت با توجه به مکانیسم کلاسیک انتشار و انعقاد ، در خوشه های بزرگتر سازماندهی می شوند که منجر به انتقال نفوذی در غلظت های بالا می شود. در مقیاس طول کوچکتر ، تصاویر میکروسکوپ نیروی نوری و اتمی وجود سنگدانه های جمع و جور را نشان می دهد که منشأ غیرقابل برگشت پذیری تجمع است.

بارگیری رایگان PDF PDF

Biochimica et Biophysica Acta-General

رسوب سنگدانه های فیبریلار پروتئین به نام آمیلوئیدها در بافت ، علت اصلی چندین بیماری دژنراتیو است. در اینجا ، ما پتانسیل تفکیک روتلین را به سمت فیبرهای لیزوزیم سفید تخم مرغ (HEWL) که تحت شرایط قلیایی (pH-12. 2) تشکیل شده اند ، نشان داده ایم. طیف ها برای مطالعه استفاده شد. Rottlerin اثر تفکیک فوری بر روی فیبریل های HEWL به عنوان روش تیوفلاوین T ، مطالعه ناهمسانگردی و تصویربرداری AFM به نمایش گذاشت. علاوه بر این ، ما تغییرات ساختاری ناشی از روتلرین بر روی فیبریل را از نظر آبگریز سطح و ساختار ثانویه از طریق 8-anilino-1-naphthalene اسید سولفونیک اسید (ANS) به ترتیب و مطالعه FTIR کنترل کرده ایم. ما همچنین سعی کرده ایم نوع تعامل بین HEWL و Rottlerin را در PH-12. 2 با استفاده از تکنیک هایی مانند مطالعه فرونشست و FTIR. ROTTLERIN به نظر می رسد که دارای کاربرد بالقوه به عنوان ترکیب ضد آمیلوئید است.‘با کاهش آبگریز سطحی ، تفکیک دنبال می شود.► افزودن روتلرین به فیبریل Hewl ، محتوای ورق β HEWL را کاهش می دهد.► تعامل بین HEWL و Rottlerin عمدتا توسط پیوند هیدروژن اداره می شود.

بارگیری رایگان PDF PDF

مجله زیست شناسی مولکولی

بارگیری رایگان PDF PDF

بارگیری رایگان PDF PDF

بارگیری رایگان PDF PDF

مجله ی کشاورزی و شیمی غدا

بارگیری رایگان PDF PDF

پیوندهای دی سولفید غیر بومی در بین مصالح پروتئین در چندین بیماری مانند اسکلروز جانبی آمیوتروفیک ، آب مروارید و غیره مشاهده شده است. مکانیسم مولکولی که در آن تشکیل چنین پیوندهایی باعث تجمع پروتئین می شود ، ضعیف درک می شود. در اینجا در این کار ما از تجمع قبلاً به خوبی مشخصه لیزوزیم مرغ تخم مرغ (HEWL) در pH قلیایی استفاده می کنیم تا نقش مولکولی پیوندهای دی سولفید غیر بومی را در رشد سنگدانه های HEWL جدا کنیم. ما از ناهمسانگردی فلورسانس حل شده با زمان ، میکروسکوپ نیروی اتمی و طیف سنجی نیروی تک مولکول برای تعیین کمیت اندازه ، مورفولوژی و نیروهای تعامل غیر کووالانسی در بین مصالح استفاده کردیم. این اندازه گیری ها در شرایطی انجام شد که تشکیل پیوند دی سولفید مجاز (کنترل) و در عوض هنگامی که با استفاده از آلکیل شدن تیول های آزاد با استفاده از یدواستامید جلوگیری شد. مسدود کردن تشکیل پیوند دی سولفید رشد را تحت تأثیر قرار داد اما نه سینتیک رشد سنگدانه ها که بودند~50 ٪ از نظر حجم ، در ابعاد عمودی و غیر فیبریلار در مقایسه با کنترل کاهش یافته است. جالب توجه است ، داده های طیف سنجی نیروی تک مولکولی نشان داد که جلوگیری از تشکیل پیوند دی سولفید ، نیروهای تعامل غیر کووالانسی را در بین مونومرها در کل با حداقل ده برابر تضعیف می کند ، در نتیجه رشد آنها را متوقف می کند و در مقایسه با کنترل ، سنگدانه های کوچکتر را به دست می آورد. نتیجه می گیریم که در حالی که دینامیک زنجیره پروتئین محدود شده در پروتئین های آمیلوئیدوژن پیوندی به درستی دی سولفید ممکن است آنها را از ورود به ترکیبات تاشو جزئی که می تواند ورود به مسیرهای تجمع ، پیوندهای دی سولفید در پروتئین های غیر آمیلوئیدوژن (مانند HEWL) را تحریک کند ، محافظت کند. نیروهای بین مولکولی غیر کووالانسی در بین مونومرها و ترویج تجمع آنها.

بارگیری رایگان PDF PDF

تجمع پروتئین منجر به تشکیل فیبریل های آمیلوئید نشانه ای از چندین بیماری مانند آلزایمر ، دیابت نوع 2 و غیره است. روشن کردن مکانیسم درک نشده از چنین پدیده ها ، کار دشوار توصیف گونه های درگیر در هر یک از چندین مرحله در مسیر تجمع را شامل می شود. قبلاً توسط ما نشان داده شده بود که تجمع خود به خودی لیزوزیم مرغ-اژگیتی (HEWL) در دمای اتاق در pH 12. 2 یک مدل خوب برای مطالعه تجمع است. در اینجا در این مقاله به بررسی سینتیک رشد ، ساختار ، عملکرد و پویایی گونه های مختلف واسطه ای می پردازیم که مسیر تجمع HEWL را در pH 12. 2 جمع می کنند. واسطه های مختلف با تغییر غلظت مونومر HEWL در محدوده 300 نانومتر 0. 12 میلی متر جدا شدند. واسطه ها با استفاده از تکنیک هایی مانند حالت پایدار و فلورسانس حل شده با زمان نانو ثانیه ، میکروسکوپ نیروی اتمی و پراکندگی نور پویا مشخص شدند. سینتیک رشد سنگدانه های HEWL غیر فیبریلار در معادله فون برتالانفی نصب شده بود تا یک غلظت HEWL ثابت باشد. نتایج ما نشان می دهد تغییرات گام به گام در اندازه ، بسته بندی مولکولی و فعالیت آنزیمی در بین سنگدانه های HEWL در حال رشد سازگار با یک مدل تجمیع ایزودزی. شکل گیری اوراق قرضه دی سولفید که مونومرها را در کل قرار می دهند ، به عنوان یک ویژگی منحصر به فرد از این تجمع ظاهر می شوند. تصاویر AFM از چندین فیبریل آمیلوئید که به صورت شعاعی از مصالح آمورف بیرون می آیند ، مستقیماً تأیید کردند که تشکیل فیبریل در مسیر تحت پلیمریزاسیون ایزودزمی امکان پذیر است. سنگدانه های HEWL جدا شده به عنوان نانوذرات پروتئین پلی کاتیونی که در pH خنثی قوی هستند با توانایی گرفتن مولکول های غیر قطبی مانند ANS نشان داده می شوند.

مدرسه فارکس معامله گر ایرانی...
ما را در سایت مدرسه فارکس معامله گر ایرانی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ابراهیم بهپور اسکویی بازدید : 31 تاريخ : پنجشنبه 3 فروردين 1402 ساعت: 19:19