بستن موقت زهکشی همراه با اسید ترانسیامیک کاهش خون را پس از آرتروپلاستی کل زانو کاهش می دهد: یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی آینده نگر

ساخت وبلاگ

آرتروپلاستی زانو کل (TKA) با ریزش خون قابل توجهی همراه است. چندین روش برای کاهش از دست دادن خون بعد از عمل و جلوگیری از انتقال خون همولوگ گزارش شده است. در این مطالعه ، ما به بررسی اثربخشی بستن موقت تخلیه یا در ترکیب با تجویز اسید ترانکزامیک برای کنترل از دست دادن خون پس از TKA پرداختیم.

مواد و روش ها

مطالعه آینده نگر ، تصادفی و دو کور در انستیتوی ما انجام شد. در مجموع 240 بیمار ، که استئوآرتریت اولیه را تشخیص داده اند و قرار است تحت یک TKA اولیه قرار بگیرند ، به یکی از چهار گروه تصادفی شدند: گروه A یا گروه کنترل ، تخلیه گیره نشد و بیمار دارونما دریافت کرد. گروه B ، تخلیه گیره نشده و بیمار اسید ترانسیکامیک را دریافت کرد. گروه C ، زهکشی گیره شد و بیمار دارونما دریافت کرد. و گروه D ، زهکشی گیره شد و بیمار اسید ترانکزامیک را دریافت کرد. حجم خون تخلیه شده در 48 ساعت بعد از عمل ، کاهش سطح هموگلوبین (HB) در 12 ساعت بعد از عمل و تعداد بیمارانی که نیاز به انتقال خون دارند ثبت و مقایسه شد.

نتایج

نتیجه گیری

بستن زهکشی همراه با تجویز اسید ترانسیامیک می تواند کاهش خون بعد از عمل و انتقال خون پس از TKA را کاهش دهد ، به طور قابل توجهی بیشتر از استفاده از اسید ترانسیکامیک یا بستن تخلیه به تنهایی.

ثبت نام

زمینه

آرتروپلاستی زانو کل (TKA) یکی از درمان های مؤثر برای زانو استئوآرتریتیک است. اهداف این روش شامل اصلاح ناهنجاری ، بازگرداندن حرکت بدون درد و حفظ پایداری زانو است. در حال حاضر ، TKA به طور گسترده ای تصدیق می شود که یکی از موفق ترین و مقرون به صرفه ترین روشهای در عمل ارتوپدی است. با این حال ، از دست دادن خون قابل توجهی پس از TKA هنوز مشکل ساز است و انتقال خون بعد از عمل خطر قابل توجهی از واکنش ایمونولوژیک و انتقال بیماری ها را به همراه دارد [1]. انتقال خون نیز شامل هزینه اضافی است ، بنابراین کاهش در استفاده از آن بسیار مهم است.

چندین روش برای کاهش از دست دادن خون بعد از عمل و جلوگیری از انتقال خون همولوگ گزارش شده است. این روشها که نشان داده شده است شامل انتقال خون اتولوگ [2] ، نجات خون بعد از عمل [3-5] ، پلاگین فمور داخل بدن [6] ، بیهوشی هیپوتین [7] ، کرایوتراپی با باند رابرت جونز است [8] ، چسب بافت فیبرین [9، 10] ، بستن تخلیه [11-18] و تجویز اسید ترانکزامیک [19-29].

اگرچه بیشتر جراحان TKA ها را با استفاده از Touiquet انجام می دادند ، اما از دست دادن خون بعد از عمل هنوز هم رخ داده است. بیشتر از دست دادن خون در TKA در چند ساعت اول بعد از عمل رخ می دهد [30]. بستن تخلیه یکی از روشهای پیشنهادی برای کاهش ریزش خون در دوره اولیه بعد از عمل TKA است. پروتکل های مختلف این روش گزارش شده است [11-18]. برای مثال ، ساکیهارا و همکاران.[11] 50 میلی لیتر نمک حاوی آنتی بیوتیک را از طریق لوله تخلیه به مفصل زانو تزریق کرده و تخلیه را به مدت 1 ساعت بست. شن و همکاران.[15] تخلیه را به مدت 4 ساعت بست. Tsumara و همکاران.[16] تخلیه به مدت 30 دقیقه با تزریق داخل مفصلی شور با آدرنالین. Prasad و همکاران.[17] توصیه می شود با استفاده از بستن 2 ساعته تخلیه و 10 دقیقه آزاد شوید. همه این مطالعات قبلی ثابت کرد که استفاده از روش های آنها می تواند از دست دادن خون و نیاز به انتقال خون به دنبال TKA کاهش یابد. با این وجود ، برخی از مطالعات گزارش داده اند که بستن تخلیه هیچ فایده ای در TKA معمول ندارد [31].

Tranexamic Acid یک داروی ضد فیبرینولیتیک مصنوعی است که برای جلوگیری از خونریزی استفاده می شود. در ابتدا ، فیبرینولیز توسط تروما جراحی [32 ، 33] تحریک می شود و با استفاده از یک تورنیکت بیشتر تقویت می شود [34 ، 35]. این پدیده ممکن است منجر به افزایش ریزش خون بعد از TKA شود ، به خصوص در چند ساعت اول بعد از عمل. تجویز اسید ترانکزامیک می تواند با مسدود کردن محل های اتصال لیزین پلاسمینوژن به فیبرین ، فعال شدن پلاسمینوژن به پلاسمین [36 ، 37] را مهار کند ، که منجر به مهار فیبرنولیز می شود [38 ، 39].

چندین مطالعه گزارش کردند که ترانکسامیک اسید می تواند از دست دادن خون یا انتقال خون را کاهش دهد [19-23]. در حالی که برخی از مطالعات اثربخشی آن را در کاهش از دست دادن خون اما عدم کاهش انتقال خون نشان دادند [24، 25]. هاینس و همکاران[26] دریافتند که ترانکسامیک اسید همچنین می تواند کاهش سطح هموگلوبین (Hb) را به دنبال TKA کاهش دهد. با این وجود، انگل و همکاران.[40] نشان داد که ترانکسامیک اسید باعث تعدیل قابل توجهی از متغیرهای فیبرینولیز یا کاهش قابل توجهی در خونریزی پس از عمل و نیازهای انتقال خون نمی شود.

بر اساس شواهد سطح I، متاآنالیزها نشان داد که ترانگزامیک اسید داخل وریدی در کاهش انتقال خون آلوژنیک و از دست دادن خون در TKA بدون افزایش خطر عوارض ترومبوآمبولیک مؤثر و ایمن به نظر می رسد [28، 29]. با توجه به دانش ما، هیچ مطالعه ای اثر گیره تخلیه همراه با تجویز ترانگزامیک اسید را در کنترل خونریزی به دنبال TKA مقایسه نکرده است. بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی اثر گیره درین به تنهایی، ترانگزامیک اسید به تنهایی و ترکیب این دو روش در کنترل خونریزی به دنبال TKA بود.

مواد و روش ها

این مطالعه به صورت کارآزمایی آینده نگر، تصادفی، دوسوکور، کنترل شده طراحی و مورد تایید کمیته اخلاق بیمارستان سیررج قرار گرفت. همه بیماران رضایت آگاهانه کتبی خود را برای شرکت در مطالعه دادند. بین ژوئن و نوامبر 2008، 240 بیمار که قرار بود تحت یک TKA اولیه یکطرفه قرار گیرند در این مطالعه وارد شدند. بیماران کمتر از 85 سال با تشخیص آرتروز اولیه زانو وارد مطالعه شدند. معیارهای خروج، بیمارانی بودند که استئوآرتریت ثانویه (مانند آرتریت روماتوئید، آرتریت پس از ضربه، آرتریت نقرسی، آرتریت پس از سپتیک)، بیماری‌های همراه پرخطر، سابقه بیماری ترومبوآمبولیک، اختلال خونریزی، آلرژی شناخته شده به اسید ترانگزامیک داشتند. و دریافت داروهای ضد انعقاد

یک لیست تولید شده توسط رایانه با استفاده از روش تصادفی بلوک-12 ایجاد شد. بیماران به طور تصادفی به یکی از چهار گروه اختصاص داده شدند: گروه A عدم طرح ریزی از تخلیه و دارونما ، گروه B غیر صیقلی از تخلیه و تجویز اسید ترانکزامیک بود ، گروه C در حال بستن تخلیه و تجویز دارونما بود و گروه D بودبستن تخلیه و تجویز اسید ترانکزامیک. از پاکت نامه های پنهان برای کور کردن جراح و شرکت کنندگان برای توالی تصادفی استفاده شد و توسط یک ساکن سال دوم که در این مطالعه شرکت نکردند افتتاح شدند.

نویسنده ارشد ما (KC) ، که در TKA با تجربه است ، تمام عملیات را بر روی بیمارانی که تحت بیهوشی نخاعی بودند ، انجام داد. یک تورنیکت پنوماتیک با فشار 350 میلی متر جیوه پس از استفاده از اندامهای اندام تورم شد. از برش مستقیم پوست و یک برش کپسول مینی مینی کپسولی در تمام زانوها استفاده شد. پاتلاس دوباره ظاهر نشد. از یک طرح تحمل ثابت Nexgen LPS-Flex (زیمر ، ورشو ، ایندیانا) ، که با سیمان درج شده است ، استفاده شد. در همه موارد از میله تراز استخوان ران داخل بدن استفاده شد و کانال استخوان ران قبل از کاشت پروتز با یک پلاگین استخوان پر شد.

در گروه B و D که پروتکل اسید ترانکزامیک را دریافت کرده است ، 10 میلی گرم در کیلوگرم اسید ترانسایکامیک داخل وریدی (ترانس آمین ؛ 250 میلی گرم در 5 میلی لیتر ، OLIC ، تایلند) در 10 دقیقه قبل از تورم تورنیکت و 10 میلی گرم در کیلوگرم در 3 ساعت بعد از عمل انجام شد. بشرسپس ، 1500 میلی گرم در روز اسید ترانسی آمارزامیک تشکیل شده خوراکی (ترانس آمین ؛ 250 میلی گرم در کپسول ، الییک ، تایلند) به مدت 5 روز پس از عمل داده شد. در حالی که در گروه A و C ، دارونما (حجم معادل نمکی فیزیولوژیکی همراه با کپسول نشاسته) به جای آن انجام شد.

در پایان عمل ، یک تخلیه شماره 10 به طور خاص قرار داده شد و به بطری زهکشی فشار اولتراواک (Poly Medicure Limited ، هند) وصل شد. پس از بسته شدن زخم ، یک باند فشاری رابرت جونز و یک اسپلینت خلفی استفاده شد. پس از انتشار فشار Touiquet ، تخلیه در گروه A و B بلافاصله آزاد شد و تخلیه در گروه C و D به دنبال پروتکل ما ، به اصطلاح تکنیک گیره 3 ساعته-به مدت 3 ساعت ، به مدت 3 ساعت آزاد شد.، به مدت 3 ساعت دوباره جمع شده و سپس گیره به طور مداوم اجرا می شود).

بیمار به انجام یک تمرین پمپاژ مکانیکی مچ پا تشویق شد تا در اسرع وقت بعد از عمل از ترومبوز ورید عمیق جلوگیری کند. باند ، اسپلینت و سوند فولی در اولین روز بعد از عمل برداشته شد. در همان روز ، تمرین دامنه حرکت ، یک تمرین چهار سر ران ایزومتریک/ایزوتونیک ، یک تمرین افزایش پا و یک تمرین پیاده روی تحت کنترل یک فیزیوتراپیست آغاز شد.

تحلیل آماری

داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در دسترس تجاری ، نسخه 13. 0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های کمی به عنوان میانگین انحراف استاندارد ارائه شد و تفاوت در میانگین در بین چهار گروه با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) مورد بررسی قرار گرفت. ما تفاوت در رابطه جنسی و تعداد بیمارانی که نیاز به انتقال خون با استفاده از آزمایش مجذور کای دارند ، تعیین کردیم. خطرات انتقال خون در مقایسه بین گروه ها با استفاده از رگرسیون لجستیک مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر P< 0.05 were regarded as statistically significant.

نتایج

طی یک دوره شش ماهه ، 240 بیمار (60 بیمار در هر گروه) برای تجزیه و تحلیل در دسترس بودند. ميانگين سني بيماران 8/6 ± 69. 8 (از 53-84 سال) بود. داده های قبل از عمل شامل سن ، جنس و HB قبل از عمل در بین چهار گروه قابل مقایسه بود (جدول 1). میانگین حجم بعد از عمل خون تخلیه شده 411 ml 1182 میلی لیتر در گروه A ، 246 ± 724 میلی لیتر در گروه B ، 337 ± 821 میلی لیتر در گروه C و 222 ml 526 میلی لیتر در گروه D. گروه A به طور قابل توجهی بالاتر از خون تخلیه شده بوداز بقیه (ص< 0.001) but there were no significant differences in those between group B and C (p = 0.37). The lowest drained-blood volume was found in group D (p < 0.001) (Table 2).

ميانگين سطح كاهش HB در 12 ساعت بعد از عمل 9/0 33 3/3 ، 0. 6 ± 2/2 ، 8/0 ± 8/2 و 0. 7 ± 1. 8 گرم در دسی لیتر در گروه A ، B ، C و D بود. گروه B ، C و D سطح کاهش HB به طور قابل توجهی پایین تر از گروه های A (P< 0.05). Group B and D could maintain the Hb level better than group C (p < 0.001), however; there was no significant difference between group D and B (p = 0.07) (Table 2).

از نظر عوارض ، هیچ عفونت زخم یا ترومبوآمبولی وریدی بالینی در همه گروه ها مشاهده نشد. اگرچه سه بیمار (هر یک از گروه A ، B و D) اکیموز بعد از عمل در اطراف زانو ایجاد کردند ، اما این به طور خودجوش برطرف شد.

بحث

از دست دادن خون قابل توجه و خطر انتقال خون از ویژگی های مهمی است که باید در TKA در نظر گرفته شود. عوارض پس از انتقال خون آلوژنیک در ادبیات قبلی به خوبی گزارش شده است [1]. چندین روش گزارش شده است تا از دست دادن خون و انتقال خون پس از TKA کاهش یابد [2-29]. با این حال ، بهترین روش ناشناخته است. یا بستن تخلیه [11-18] یا تجویز اسید ترانکزامیک [19-29] روشی ساده است که ما علاقه مندیم. اثر ترکیبی این دو روش هنوز ناشناخته بود. بنابراین ما با هدف بررسی اثربخشی بستن زهکشی به تنهایی ، اسید ترانکزامیک به تنهایی و ترکیبی از این دو روش در کنترل خونریزی به دنبال TKA.

از آنجا که بیشتر از دست دادن خون در TKA در اولین روز بعد از عمل (71. 1 و 84 ٪ در 6 و 12 ساعت اول پس از عمل) رخ می دهد [41 ، 42] ، به نظر می رسد که در اوایل دوره بعد از عمل ، تخلیه را چسباندیک اثر تامپوناد و کنترل ریزش خون ایجاد کنید. اگرچه پروتکل های مختلفی برای بستن تخلیه در ادبیات گزارش شده است [11-18] ، ما یک پروتکل بستن فاصله جدید برای کاهش ریزش خون در TKA ایجاد کرده ایم. کیلی و همکاران.[31] نتیجه گرفت که 2 ساعت بستن تخلیه در TKA روتین هیچ فایده ای ندارد. بنابراین ، ممکن است یک دوره طولانی تر از بستن تخلیه مورد نیاز باشد. با این حال ، عوارض هماتوم و زخم باید برای پروتکل های بستن طولانی مدت مورد توجه قرار گیرد. برای تعادل بین ایجاد اثر تامپوناد و کاهش عوارض زخم ، یک پروتکل بستن فاصله با استفاده از یک الگوی فاصله 3 ساعته که به طور معمول در انستیتوی ما استفاده می شود ، برای این مطالعه انتخاب شد. از نتایج این مطالعه ، تکنیک بستن تخلیه ما به تنهایی می تواند باعث کاهش خون بیشتر شود و سطح HB 12 ساعته بالاتر از گروه غیر صیقل را حفظ کند. با این وجود ، استفاده از این پروتکل بر کاهش نیاز انتقال خون ، یا مقدار یا نرخ تأثیر نمی گذارد.

fron غیر دارویی به روش دارویی ، چهار مسیر برای تجویز اسید ترانکزامیک به منظور کاهش ریزش خون در TKA وجود دارد: خوراکی ، عضلانی ، داخل وریدی و داخل مفصلی [27]. زمان لازم برای رسیدن به حداکثر سطح پلاسما اسید ترانسیکامیک برای رسیدن به 2 ساعت برای دهان ، 30 دقیقه برای عضلانی و 5-15 دقیقه برای تجویز داخل وریدی گزارش شده است [43 ، 44]. بسیاری از مطالعات بالینی گزارش داده اند که اسید ترانکزامیک کاهش خون یا نیازهای انتقال خون را کاهش می دهد و در هنگام کاهش تورم با دوز مکرر بعد از عمل داده می شود [19 ، 20 ، 22-29 ، 45]. تاناکا و همکاران.[27] نتیجه گرفت که اثر هموستاتیک بهتر است وقتی اسید ترانکزامیک یک بار 10 دقیقه قبل از عمل و یک بار در معرض تورم تورنیکت قرار گرفت. دولت قبل از عمل ، اثر هموستاتیک بیشتری نسبت به دولت پس از کاهش تورهای تورنیکت نشان داد. مطالعات فارماکوکینتیک [43 ، 44 ، 46 ، 47] نشان داد که دوز 20 میلی گرم بر کیلوگرم اسید ترانکزامیک برای TKA مناسب است زیرا سطح درمانی می تواند تقریباً 8 ساعت پس از عمل حفظ شود ، که در مواردی که دوره هایپر فیبرینولیز را در بر می گیردافزایش از دست دادن خون. بنابراین ، ما همچنین از دوز 20 میلی گرم بر کیلوگرم اسید ترانسیسمامیک داخل وریدی استفاده کردیم که به دو قسمت تقسیم می شود: 10 میلی گرم در کیلوگرم در 10 دقیقه قبل از تورم تورنیکت و 10 میلی گرم بر کیلوگرم دیگر در 3 ساعت بعد از عمل. سپس ، به منظور کنترل خونریزی در طول آموزش توانبخشی ، 5 روز به مدت 5 روز به مدت 5 روز داده شد.

با استفاده از رژیم اسید ترانکزامیک ما ، دریافتیم که در مقایسه با گروه های کنترل ، حدود 40 ٪ از دست دادن خون را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. این نتیجه به همان روش مطالعات قبلی بود که در مورد 30-50 ٪ کاهش از دست دادن خون گزارش شده است [19-24 ، 27]. علاوه بر این ، پروتکل ما همچنین اثربخشی برتر در کاهش میزان و میزان انتقال خون و حفظ سطح HB را بر گروه کنترل نشان داد.

اثرات هموستاتیک اسید ترانکزامیک به تنهایی به طور قابل توجهی بهتر از بستن تخلیه به تنهایی با توجه به میزان کاهش HB ، میزان انتقال خون و تعداد بیمارانی که نیاز به انتقال خون دارند ، با وجود حجم خون زهکشی بین این دو روش به طور قابل توجهی نبوده است. ناهمسان. این یافته ها تأیید کردند که برخی از خون ممکن است در اطراف مفصل زانو باقی بماند ، از طریق زخم نشت کند ، یا در بافت نرم پخش شود ، به خصوص هنگامی که تخلیه گیره شده است [13 ، 48].

نکته مهم این است که این مطالعه همچنین اثربخشی تجویز اسید ترانکزامیک همراه با بستن زهکشی را که قبلاً هرگز مورد مطالعه قرار نگرفته بود ، تأیید کرد. در مقایسه با گروه کنترل ، استفاده از این ترکیب می تواند حجم خون تخلیه شده را تا 55 ٪ کاهش دهد که به طور قابل توجهی بیشتر از استفاده از اسید ترانکزامیک به تنهایی (40 ٪ کاهش از دست دادن خون) یا بستن تخلیه به تنهایی (30 ٪ کاهش خونضرر - زیان). علاوه بر این ، این روش ترکیبی کمترین مقدار واحد انتقال خون را ارائه می دهد. برای اثربخشی در حفظ سطح HB و کاهش میزان نیاز به انتقال خون ، استفاده از پروتکل اسید ترنکسنامیک ما همراه با بستن تخلیه فاصله 3 ساعته ثابت شد که سود بیشتری نسبت به استفاده از بستن تخلیه به تنهایی دارد. با این وجود ، با استفاده از اسید ترنزامیک به تنهایی تفاوت معنی داری نداشت. اثر برتر اسید ترانکزامیک بر روی بستن تخلیه ممکن است این پدیده را توضیح دهد. پس از محاسبه خطرات نسبی ، تعداد بیماران نیاز به انتقال خون در گروه شاهد 4. 4 برابر بود ، در بستن زهکشی به تنهایی 3. 0 برابر و اسید ترنزامیک به تنهایی در مقایسه با روش ترکیبی 1. 4 برابر بود.

محدودیت هایی در این مطالعه وجود دارد. اول ، نسبت زن به مرد زیاد بود زیرا بیشتر بیماران تحت TKA در کشور ما زن هستند. بیماران زن ممکن است هموگلوبین قبل از عمل کمتر از مردان داشته باشند ، که ممکن است بر میزان انتقال خون تأثیر بگذارد. با این وجود ، پس از تصادفی ، نسبت های زن به مرد و سطح هموگلوبین قبل از عمل بین چهار گروه متفاوت نبود. دوم ، ما فقط از ارزیابی های بالینی برای ارزیابی عوارض ترومبوآمبولیک استفاده کردیم که نمی تواند ترومبوز ورید عمیق بدون علامت و آمبولی ریوی را تشخیص دهد. همبستگی استفاده از اسید ترانسیکامیک و ترومبوآمبولی وریدی ناشناخته است. سوم ، اگرچه ما یک رژیم 5 روزه از اسید ترانسی آمارزامیک تشکیل شده خوراکی ممکن است به کنترل ریزش خون در هنگام توانبخشی کمک کند ، اما هیچ ابزار اندازه گیری برای ارزیابی این فرضیه وجود ندارد. سرانجام ، ما فقط روی اثربخشی در کنترل ریزش خون متمرکز شدیم. این گزارش شامل سیستم های امتیاز دهی عملکردی یا رضایت بیمار نبوده است.

نتیجه

این مطالعه ثابت کرد که تکنیک بستن تخلیه 3 ساعته به طور قابل توجهی کاهش خون پس از عمل را کاهش می دهد و پروتکل تجویز اسید ترانکزامیک ما به طور قابل توجهی کاهش خون و انتقال خون پس از TKA را کاهش می دهد. استفاده از این دو روش ترکیبی اثر هموستاتیک بهتری نسبت به استفاده از اسید ترانکزامیک به تنهایی یا بستن به تنهایی به تنهایی نشان داد.

اطلاعات مربوط به نویسندگان

دانشیار Keerati ChareAncholvanich ، Md. ؛PICHET SIRIWATTANASAKUL ، MD. ؛تجاوز Narkbunnam ، MD. و Chaturong Porattanamaneewong ، MD. مربیان گروه جراحی ارتوپدی ، دانشکده پزشکی ، بیمارستان Siriraj ، دانشگاه مهیدول ، بانکوک ، تایلند هستند.

منابع

Schreiber GB ، Busch MP ، Kleinman SH ، Korelitz JJ: خطر ابتلا به عفونت های ویروسی منتقل شده: مطالعه اهدا کننده اپیدمیولوژی Retrovirus. n Engl J Med. 1996 ، 334: 1685-1690. 10. 1056/NEJM199606273342601.

Delen T ، Brostrom LA ، Engtrom KG: Autotransfusion پس از آرتروپلاستی کل زانو: تأثیر بر سلولهای خونی ، شیمی پلاسما و رئولوژی خون کامل. ج آرتروپلاستی. 1997 ، 12: 517-10. 1016/S0883-5403 (97) 90174-1.

Gannon DM ، Lombardi AV ، Mallory TH: ارزیابی اثربخشی نجات خون بعد از عمل پس از آرتروپلاستی مشترک: یک کارآزمایی تصادفی آینده نگر. ج آرتروپلاستی. 1991 ، 6: 109-114. 10. 1016/S0883-5403 (11) 80004-5.

Clements DH ، Sculco TP ، Burke SW ، Mayer K ، Levine DB: Salvage and Reinfusion از زهکشی زخم پس از عمل: یک گزارش اولیه. J Bone Joint Surg Am. 1992 ، 74-A: 646-651.

هان سی دی ، شین د: نجات خون بعد از عمل و دوباره خون پس از آرتروپلاستی مشترک. ج آرتروپلاستی. 1997 ، 12: 511-516. 10. 1016/S0883-5403 (97) 90173-X.

Raut VV ، Stone MH ، Wroblewski BM: کاهش از دست دادن خون بعد از عمل پس از آرتروپلاستی زانو درآمدی مطبوعات با استفاده از یک پلاگین داخل عضلانی استخوان ران. J Bone Joint Surg Am. 1993 ، 75: 1356-

Juelsgaard P ، Larsen UT ، Sorensen JV ، Madsen F ، Soballe K: بیهوشی اپیدورال فشار خون در تعویض کل زانو بدون تورنیکت: کاهش خون و انتقال خون. Reg Anesth Pain Med. 2001 ، 26: 105-110.

Gibbons CE ، Solan MC ، Ricketts DM ، Patterson M: Cryotherapy در مقایسه با Robert Jones Bandage پس از تعویض کل زانو: یک کارآزمایی تصادفی آینده نگر. int ارتوپ. 2001 ، 25: 250-252. 10. 1007/S002640100227.

Wang GJ ، Hungerford GS ، Savory CG: استفاده از سیلانت فیبرین برای کاهش زهکشی خونین و از دست دادن هموگلوبین پس از آرتروپلاستی کل زانو: یک یادداشت مختصر در مورد یک کارآزمایی آینده نگر تصادفی. J Bone Joint Surg Am. 2001 ، 83-A: 1503-1505.

Levy O ، Martinowitz U ، Oran A ، Tauber C ، Horoszwoski H: استفاده از چسب بافت فیبرین برای کاهش از دست دادن خون و نیاز به انتقال خون پس از آرتروپلاستی کل زانو: یک مطالعه آینده نگر ، تصادفی ، چند منظوره. J Bone Joint Surg Am. 1999 ، 81-A: 1580-1588.

Sakihara H: روشی برای کنترل خونریزی بعد از عمل پس از تعویض کل زانو. Seikei-Saigaigeka. 1988 ، 31: 543-545. به زبان ژاپنی

Ryu J ، Sakamoto A ، Honda T ، Saito S: روش طرح ریزی تخلیه بعد از عمل برای هموستاز در آرتروپلاستی کل زانو: کاهش خونریزی بعد از عمل در آرتروپلاستی زانو. Bull Hosp JT Dis. 1997 ، 56: 251-254.

Yamada K ، Imaizumi T ، Uemura M ، Takada N ، Kim Y: مقایسه بین بستن تخلیه 1 ساعته و 24 ساعته با استفاده از محلول اپی نفرین رقیق شده پس از آرتروپلاستی زانو. ج آرتروپلاستی. 2001 ، 16: 458-462. 10. 1054/arth. 2001. 23620.

Raleigh E ، Hing CB ، Hanusiewicz AS: Clamping Drain در آرتروپلاستی زانو ، یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی. ANZ J Surg. 2007 ، 77: 333-335. 10. 1111/j. 1445-2197. 2007. 04053. x.

Shen PC ، Jou IM ، Lin YT: مقایسه بین زهکشی بستن 4 ساعته و زهکشی بدون گله پس از آرتروپلاستی زانو. ج آرتروپلاستی. 2005 ، 20: 909-913. 10. 1016/j. arth. 2005. 01. 017.

Tsumara N ، Yoshiya S ، Chin T: مقایسه آینده نگر در بستن تخلیه یا نجات پس از عمل خون در کاهش ریزش خون پس از آرتروپلاستی زانو. J Bone Joint Surg Br. 2006 ، 88-B: 49-53. 10. 1302/0301-620X. 88B1. 16653.

Prasad N ، Padmanabhan V ، Mullaji A: مقایسه بین دو روش بستن تخلیه پس از آرتروپلاستی کل زانو. قوس ارتوپه تروما. 2005 ، 125: 381-384. 10. 1007/S00402-005-0813-7.

Roy N ، Smith M ، Anwar M: تأخیر در تخلیه در تعویض کل زانو باعث کاهش خون می شود. یک مطالعه تصادفی آینده نگر. Acta Orthop Belg. 2006 ، 72: 34-38.

Benoni G ، Fredin H: مهار فیبرینولوتیک با اسید ترانکزامیک کاهش خون و انتقال خون پس از آرتروپلاستی زانو را کاهش می دهد: یک مطالعه آینده نگر ، تصادفی و دو کور از 86 بیمار. J Bone Joint Surg Br. 1996 ، 78: 434-440.

Hiippala ST ، Strid LJ ، Wennerstrand M: Tranexamic Acid به طور اساسی کاهش خون و انتقال خون در ارتباط با آرتروپلاستی زانو را کاهش می دهد. Anesth Analg. 1997 ، 84: 839-844.

Jansen AJ ، Andreica S ، Claeys M: استفاده از اسید ترانکزامیک برای یک استراتژی مؤثر در حفاظت از خون پس از آرتروپلاستی کل زانو. Br J Anaesth. 1999 ، 83: 596-601. 10. 1093/BJA/83. 4. 596.

Good L ، Peterson E ، Lisander B: Tranexamic اسید کاهش خون خارجی را کاهش می دهد اما از دست دادن خون پنهان در تعویض کل زانو نیست. Br J Anaesth. 2003 ، 90: 596-5. 10. 1093/BJA/AEG111.

Camarasa MA ، Olle G ، Serra-Prat M: اثربخشی اسیدهای آمینوکاپروئیک ، ترانسیکامیک در کنترل خونریزی در طول تعویض کل زانو: یک کارآزمایی بالینی تصادفی. Br J Anaesth. 2006 ، 96: 576-582. 10. 1093/BJA/AEL057.

Veien M ، Sorensen JV ، Madsen F: Tranexamic اسید با توجه به عمل حین عمل باعث کاهش خون پس از تعویض کل زانو می شود: یک مطالعه تصادفی و کنترل شده. Acta Anaesthesiol Scand. 2002 ، 46: 1206-1211. 10. 1034/j. 1399-6576. 2002. 461007. x.

Orpen NM ، Little C ، Walker G: Tranexamic Acid باعث کاهش زودرس خون بعد از عمل پس از آرتروپلاستی زانو می شود: یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی آینده نگر از 29 بیمار. زانو2006 ، 13: 106-110. 10. 1016/j. knee. 2005. 11. 001.

Hynes M ، Calder P ، Scott G: استفاده از اسید ترانسیکامیک برای کاهش ریزش خون در هنگام آرتروپلاستی زانو. زانو2003 ، 10: 375-377. 10. 1016/S0968-0160 (03) 00044-9.

Tanaka N ، Sakahashi H ، Sato E: زمان تجویز اسید ترانکزامیک برای کاهش حداکثر در ریزش خون در آرتروپلاستی زانو. J Bone Joint Surg Br. 2001 ، 83: 702-705. 10. 1302/0301-620X. 83B5. 11745.

HO KM ، ISMAIL H: استفاده از اسید ترانکزامیک داخل وریدی برای کاهش انتقال خون آلوژنیک در آرتروپلاستی باسن و زانو: یک متاآنالیز. مراقبت های ویژه ANAESTH. 2003 ، 31: 529-537.

CID J ، Lozano M: Tranexamic Acid باعث کاهش انتقال سلول های قرمز آلوژنیک در بیماران تحت آرتروپلاستی کل زانو می شود: نتایج متاآنالیز کارآزمایی های کنترل شده تصادفی. انتقال خون2005 ، 45: 1302-1307. 10. 1111/j. 1537-2995. 2005. 00204. x.

Jou IM ، Lai KA ، Yang CY: از دست دادن خون همراه با آرتروپلاستی کل زانو. J Orthop Surg (ROC). 1993 ، 10: 213-

Kiely N ، Hockings M ، Gambhir A: آیا بستن موقت زهکشی به دنبال آرتروپلاستی زانو باعث کاهش خون می شود ؟: یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی. زانو2001 ، 8: 325-327. 10. 1016/S0968-0160 (01) 00095-3.

Risberg B: پاسخ سیستم فیبرینولیتیک در تروما. Acta Chir Scand Sup. 1985 ، 522: 245-271.

Janssens M ، Joris J ، David JL ، Lemaire R ، Lamy M: Aprotinin High-Does باعث کاهش خون در بیماران تحت عمل جراحی تعویض مفصل ران می شود. بیهوشی. 1994 ، 80: 23-29. 10. 1097/00000542-199401000-00007.

Agletti P ، Baldini A ، Vena LM: تأثیر استفاده از تورنیکت بر فعال سازی انعقاد در آرتروپلاستی کل زانو. کلینیک ارتوپ. 2000 ، 371: 169-177.

Klenerman L ، Chakrabarti R ، Mackie I ، Brozovic M ، Stirling Y: تغییر در سیستم هموستاتیک پس از استفاده از یک تورنیکت. لانست1977 ، 1: 970-972.

Andersson L ، Nilsson IM ، Nilehn JE: مطالعات تجربی و بالینی در مورد AMCA ، ایزومر فعال ضد فیبرینولیتیک اسید کربوکسیلیک P-aminomethyl cyclohexane. Scand J Haematol. 1965 ، 2: 230-

Dubber AH ، McNicol GP ، Douglas AS: آمینو متیل سیکلوهگزان کربوکسیلیک اسید (AMCHA): یک مهار کننده فیبرینولیتیک مصنوعی جدید. Br J Haematol. 1965 ، 11: 237-10. 1111/j. 1365-2141. 1965. tb06583. x.

Nilsson IM: فارماکولوژی بالینی اسیدهای آمینوکاپروئیک و ترانکزامیک. J Clin Pathol Sup (R Coll Pathol). 1980 ، 14: 41-47.

Hoylaerts M ، Lijnen HR ، Collen D: مطالعات در مورد مکانیسم عمل ضد فیبرینولیتیک اسید ترانسیامیک. Biochim Biophys Acta. 1981 ، 673: 75-

Engel JM ، Hohaus T ، Ruwoldt R: وضعیت هموستاتیک منطقه ای و نیازهای خون پس از آرتروپلاستی زانو در کل با و بدون اسید ترانسیامیک یا آپروتینین. Anesth Analg. 2001 ، 92: 775-780. 10. 1213/00000539-200103000-00041.

Fan CH ، Hung HH ، Chiu KH: میزان زهکشی به دنبال تعویض کل زانو. J Orthop Surg (هنگ کنگ). 2006 ، 10 (1): 10-13.

Senthil KG ، Von Arx OA ، Pozo JL: میزان ریزش خون بیش از 48 ساعت پس از تعویض کل زانو. زانو2005 ، 12: 307-10. 1016/j. knee. 2004. 08. 008.

Benoni G ، Bjorkman S ، Fredin H: استفاده از داده های فارماکوکینتیک از داوطلبان سالم برای پیش بینی غلظت پلاسما اسید ترانکزامیک در بیماران جراحی. سرمایه گذاری Clin Drug. 1995 ، 10: 280-287. 10. 2165/00044011-199510050-00005.

Sano M ، Hakusui H ، Kojima C ، Akimoto T: جذب و دفع اسید ترانسیکامیک به دنبال دولت های داخل وریدی ، عضلانی و خوراکی در داوطلبان سالم. JPN J Clin Pharmacol Therapeutics. 1976 ، 7: 375-382. 10. 3999/jscpt. 7. 375.

Alvarez JC ، Santiveri FX ، Romos I: Tranexamic Acid حتی در صورت استفاده از یک برنامه حفاظت از خون ، انتقال خون در آرتروپلاستی زانو را کاهش می دهد. انتقال خون2008 ، 48: 519-525. 10. 1111/j. 1537-2995. 2007. 01564. x.

Eriksson O ، Kjillman H ، Pillbrant A ، Schannong M: Pharamacokinetics از اسید ترانسیکامیک پس از تجویز داخل وریدی به داوطلبان عادی. Eur J Clin Phamacol. 1974 ، 7: 375-380. 10. 1007/BF00558210.

Walzman M ، Bonnar J: اثرات اسید ترانکزامیک بر سیستم انعقادی و فیبرینولیتیک در بارداری که توسط خونریزی جفت پیچیده است. Arch Toxicol عرضه. 1982 ، 5: 214-220. 10. 1007/978-3-642-68511-8_39.

Sehat KR ، Evans R ، Newman JH: واقعاً از دست دادن خون در آرتروپلاستی کامل زانو از دست می رود؟مدیریت صحیح از دست دادن خون باید از دست دادن خون پنهان در نظر گرفته شود. زانو2000 ، 7: 151-10. 1016/S0968-0160 (00) 00047-8.

تاریخ قبل از انتشار

به تاریخچه قبل از انتشار این مقاله می توانید در اینجا دسترسی پیدا کنید: http: //www.biomedcentral.com/1471-2474/13/124/prepub

اطلاعات نویسنده

نویسندگان و وابستگی ها

گروه جراحی ارتوپدی ، دانشکده پزشکی ، بیمارستان Siriraj ، دانشگاه مهیدول ، بانکوک ، تایلند

Keerati ChareAncholvanich ، Pichet Siriwattanasakul ، تجاوز به Narkbunnam & Chaturong Porattanamaneewong

  1. kerati chareancholvanich

همچنین می توانید این نویسنده را در PubMed Google Scholar جستجو کنید

همچنین می توانید این نویسنده را در PubMed Google Scholar جستجو کنید

همچنین می توانید این نویسنده را در PubMed Google Scholar جستجو کنید

همچنین می توانید این نویسنده را در PubMed Google Scholar جستجو کنید

نویسنده متناظر

اطلاعات اضافی

منافع رقابتی

نویسندگان اعلام می کنند که هیچ منافع رقابتی ندارند.

کمک های نویسندگان

KC سهم قابل توجهی در مفهوم و طراحی ، جمع آوری داده ها ، تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر داده ها داشت. PS سهم قابل توجهی در مفهوم و طراحی ، جمع آوری داده ها ، تجزیه و تحلیل داده ها ، تفسیر داده ها و تهیه نسخه خطی داشت. RN و CP تجزیه و تحلیل داده ها ، تفسیر داده ها ، تهیه نسخه خطی و تجدید نظر در آن را برای محتوای مهم فکری انجام دادند. همه نویسندگان نسخه نهایی را می خوانند و تصویب کردند.

پرونده های ارسال شده اصلی نویسندگان برای تصاویر

در زیر پیوندها به پرونده های ارسالی اصلی نویسندگان برای تصاویر آورده شده است.

پرونده اصلی نویسندگان برای شکل 1

پرونده اصلی نویسندگان برای شکل 2

پرونده اصلی نویسندگان برای شکل 3

حقوق و مجوزها

این مقاله تحت مجوز Biomed Central Ltd. مجوز Biomed Central Ltd. منتشر شده است. این یک مقاله دسترسی آزاد است که تحت شرایط مجوز انتساب Creative Commons (http://creativeecommons.org/licenses/by/2. 0) توزیع شده است ، که اجازه می دهد. استفاده ، توزیع و تولید مثل بدون محدودیت در هر رسانه ، مشروط بر اینکه کار اصلی به درستی ذکر شده باشد.

در مورد این مقاله

این مقاله را ذکر کنید

Chareancholvanich ، K. ، Siriwattanasakul ، P. ، Narkbunnam ، R. et al. بستن موقت تخلیه همراه با اسید ترانسیامیک کاهش خون را پس از آرتروپلاستی کل زانو کاهش می دهد: یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی آینده نگر. BMC Musculetkelet Disort 13 ، 124 (2012). https://doi.org/10. 1186/1471-2474-13-124

دریافت: 22 ژوئیه 2011

پذیرفته شده: 20 ژوئیه 2012

منتشر شده: 20 ژوئیه 2012

این مقاله را به اشتراک بگذارید

هرکسی که لینک زیر را با آن به اشتراک بگذارید قادر به خواندن این محتوا خواهد بود:

مدرسه فارکس معامله گر ایرانی...
ما را در سایت مدرسه فارکس معامله گر ایرانی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ابراهیم بهپور اسکویی بازدید : 45 تاريخ : پنجشنبه 3 فروردين 1402 ساعت: 21:36